logo-nha-dat-mien-bac

Mẫu quyết định bổ nhiệm mới nhất theo từng chức vụ

# Nhà Đất Miền Bắc | 25/08/2021

Mẫu quyết định bổ nhiệm được xem là giấy tờ cần thiết nên được tiến hành đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp. Đối với mỗi chức danh quan trọng trong công ty sẽ có một mẫu quyết định bổ nhiệm riêng biệt thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 

Trong bài viết dưới đây, Nhà Đất Miền Bắc sẽ đưa ra các mẫu đặc trưng mới nhất cho từng chức vụ. Cùng khám phá nhé.

Giới thiệu về quyết định bổ nhiệm 

Thế nào là mẫu quyết định bổ nhiệm?

Quyết định bổ nhiệm là một văn bản được sử dụng chủ yếu ở các công ty, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Thông thường, mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ được tiến hành khi cân nhắc, đề cử cá nhân đạt thành tích xuất sắc lên một chức vụ cao hơn. 

Văn bản quyết định bổ nhiệm sẽ được thực hiện bởi người có thẩm quyền cao nhất trong công ty, tổ chức. 

Riêng đối với công tác bổ nhiệm ở cơ quan nhà nước, quy trình này sẽ căn cứ theo nhu cầu của đơn vị sự nghiệp, đồng thời cá nhân được bổ nhiệm cũng phải đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản lý. Như có đầy đủ hồ sơ cá nhân, có bản kê khai tài sản, đủ tuổi được bổ nhiệm, đạt sức khỏe tốt…

quyết định bổ nhiệm

Quyết định bổ nhiệm có thể thực hiện ở bất kỳ công ty, doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước nào nếu người được bổ nhiệm đáp ứng đủ năng lực

Các nội dung quan trọng trong quyết định bổ nhiệm

Mặc dù mỗi chức danh sẽ có nội dung quyết định bổ nhiệm khác nhau, song về cơ bản tất cả đều chứa các nội dung chung sau đây:

 • Quốc hiệu tiêu ngữ – đây là yếu tố quan trọng trong tất cả các văn bản hành chính
 • Tên cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm.
 • Tên gọi của mẫu quyết định bổ nhiệm (ví dụ Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng…)
 • Nêu rõ căn cứ để ra quyết định bổ nhiệm (ví dụ Căn cứ vào điều lệ công ty, căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty…)
 • Ghi đầy đủ họ, tên và chức danh của người được bổ nhiệm.
 • Ghi đầy đủ trách nhiệm thi hành của người được bổ nhiệm. Sau đó người được bổ nhiệm cần ký tên vào mẫu và gửi cho các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện.

Chú ý:

Khi soạn thảo quyết định bổ nhiệm, bạn cần trình này rõ ràng và đáp ứng về mặt hình thức của văn bản theo quy định. Cụ thể, văn bản cần đảm bảo tiêu chí về khổ giấy, định lề trang, kiểu chữ, phông chữ, kích cỡ chữ… 

Bên cạnh đó, bố cục của mẫu quyết định bổ nhiệm phải gồm 3 phần cơ bản là phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc. Các yếu tố không thể thiếu trong văn bản là quốc hiệu tiêu ngữ, tên cơ quan tổ chức, số và ký hiệu văn bản, địa chỉ, và thời gian ban hành văn bản.

Như vậy đối với một văn bản quyết định bổ nhiệm ngoài việc đáp ứng yêu cầu về nội dung chi tiết, cần phải đúng hình thức theo quy định pháp luật. 

quyết định bổ nhiệm

Quyết định bổ nhiệm cần được soạn thảo đúng hình thức và nội dung phản ánh rõ ràng, đảm bảo cơ sở pháp lý

Mẫu quyết định bổ nhiệm mới nhất theo từng chức vụ

Sau đây là những mẫu quyết định bổ nhiệm cho từng chức vụ mới nhất bạn nên tham khảo:

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày…tháng…năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

__________________

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY…..

–      Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…..;

–      Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty…….;

–      Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

–      Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: …. Giới tính:…….

Sinh ngày:….Dân tộc:Kinh……Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: ……do công an………cấp ngày: …

Nơi đăng ký HKTT:…

Chỗ ở hiện tại:……

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là cá nhân đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

 1. Quyền của Giám đốc Công ty:
 • Thực hiện, giám sát các quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên;
 • Đưa ra toàn bộ quyết định liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;
 • Lên phương án và thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty;
 • Ban hành quy định về quản lý nội bộ Công ty;
 • Có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, hoặc cách chức các vị trí quản lý trong Công ty. Ngoại trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên/hội đồng quản trị;
 • Thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng kinh doanh;
 • Có quyền kiến nghị phương án bố trí cơ cấu và tổ chức Công ty;
 • Báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;
 • Trình phương án sử dụng lợi nhuận; 
 • Trình kế sách xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.
 1. Nghĩa vụ của Giám đốc Công ty:
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo tiêu chí trung thực, minh bạch vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
 • Tuyệt đối không lạm dụng địa vị và quyền hạn để thu lợi riêng. 
 • Không sử dụng tài sản của Công ty cho bản thân.
 • Không tiết lộ bí mật của Công ty cho bên thứ ba, trừ khi được Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên chấp thuận;
 • Trường hợp Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn phải trả, Giám đốc có nghĩa vụ thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả mọi người trong Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty và chủ nợ biết;
 • Không có quyền tăng tiền lương, tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty.
 • Phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các thiệt hại xảy ra khi không thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại điểm này.
 • Có nghĩa vụ kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông ……. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định bổ nhiệm.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:                                          T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Như Điều 3                                                 CHỦ TỊCH

– Lưu VP

quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc minh họa

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày tháng năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm trưởng phòng

____________________

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ………;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ……….;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Ông/Bà  …..

CMND số …..

Nơi cấp: …..Ngày cấp: …….

Địa chỉ thường trú …..

Giữ chức vụ trưởng phòng ………. công ty, phụ trách chuyên môn…..

Điều 2:  Ông/Bà …….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:                                    T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Như điều 3                                                                   Chủ tịch

– Lưu: TCNS

quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

________________

……, ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng

_____________________

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY ………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……….;

-Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ……….;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà   …………

CMND số …….

Nơi cấp: ……….Ngày cấp: ………….

Địa chỉ thường trú ……….

Giữ chức vụ kế toán trưởng…………. công ty, phụ trách chuyên môn…………

Điều 2:  Ông/Bà ………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:                                    T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Như điều 3                                                                   Chủ tịch

– Lưu: TCNS

quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

________________

……, ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm nhân sự

____________

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

– Căn cứ Quyết định của….số…/QĐ – …ngày…tháng…năm….về việc thành lập………;

– Căn cứ Quyết định của….số…/QĐ – …ngày…tháng…năm….về việc………

– Xét nhu cầu công tác công và năng lực nhân sự;

– Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông (Bà)……………., giữ chức vụ……… kể từ ngày……… tháng………năm……..

Điều 2: Ông (Bà) được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ…………… kể từ ngày….. tháng…..năm……

Điều 3: Ông (Bà) …………..và trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành quyết định bổ nhiệm này.

Nơi nhận:                                   TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

– Như điều 3                                          (Ký tên, đóng dấu)

– Lưu: TCNS

 

Bài viết trên đây là những mẫu quyết định bổ nhiệm chi tiết, mới nhất tương ứng với từng chức vụ. Mong rằng các nội dung do Nhà Đất Miền Bắc cung cấp sẽ hữu ích với bạn nhé.

Xem thêm:
Đăng ký để nhận ngay

Bảng giá & chính sách chiết khấu

GREEN DIAMOND 93 LÁNG HẠ