logo-nha-dat-mien-bac

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà mới nhất

# Nhà Đất Miền Bắc | 14/08/2021

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà thường đi kèm với mẫu hợp đồng thuê nhà đã ký kết trước đó. Vậy phụ lục gia hạn hợp đồng có hiệu lực sử dụng khi nào và gồm những nội dung gì? Cùng Nhà Đất Miền Bắc khám phá chi tiết về thuật ngữ phổ biến này nhé..

Giới thiệu về đặc điểm của phụ lục mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là gì?

Phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thuê nhà một văn bản mang tính bắt buộc phải lập khi ký kết hợp đồng thuê nhà. Các nội dung trong phụ lục hợp đồng gia hạn sẽ được lập ra trên nguyên tắc tự nguyện giữa các bên. 

Dĩ nhiên phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà không thể thay thế cho hợp đồng thuê nhà, song nó là nơi để các bên thể hiện chi tiết nhất có thể từng điều khoản, sửa đổi hoặc bổ sung trong hợp đồng. Từ đó hạn chế những rủi ro tranh chấp trong tương lai. 

Bạn cần lưu ý một điểm quan trọng khi lập phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà, đó là các nội dung trong phụ lục và hợp đồng thuê nhà phải có sự thống nhất với nhau.

Tuyệt đối không được trái với nội dung nguyên bản của hợp đồng. Trường hợp xảy ra bất kỳ điều khoản trái với nội dung nào trong hợp đồng chính thì điều khoản đó không có hiệu lực thi hành.

Nếu phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê nhà không có hiệu lực, thì vẫn không ảnh hưởng tới tính khả thi của hợp đồng thuê nhà. Ngược lại, hợp đồng thuê nhà bị vô hiệu sẽ kéo theo sự vô hiệu tương ứng đối với phụ lục hợp đồng.

phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà đóng vai trò cần thiết được đính kèm trong hợp đồng thuê nhà

Thời điểm sử dụng phụ lục hợp đồng gia hạn thuê nhà

Phụ lục hợp đồng gia hạn thuê nhà sẽ được sử dụng ngay sau thời điểm kết thúc hợp đồng thuê nhà. Đồng thời phải có sự đồng ý giữa các bên về việc muốn gia hạn thêm thời gian thuê. Nói một cách dễ hiểu, thay vì ký lại mẫu Hợp đồng thuê nhà khác, các bên chỉ cần ký tên vào phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà đã đính kèm trước đó là được. 

Các quy định, nội dung cần có trong phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thuê nhà

 • Phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thuê nhà phải nêu rõ căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà chính thức số hiệu bao nhiêu và thời gian ký.
 • Về thông tin các bên: Tương tự như thông tin ghi trên hợp đồng chính. Trường hợp thay đổi thông tin cá nhân, cần chỉnh sửa trên hợp đồng chính trước, sau đó sửa trên phụ lục hợp đồng.
 • Về nội dung phụ lục gia hạn hợp đồng: Ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc gia hạn. Khi chấm dứt phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà sẽ tiến hành gia hạn tiếp hay không, bằng cách nào? Giá thuê khi gia hạn có sự thay đổi nào không? Nếu có, hãy ghi rõ số tiền bao nhiêu.
 • Về điều khoản chung: Ghi rõ thời điểm có hiệu lực của Phụ lục, những điều khoản bổ sung khác nếu có…

Ngoài mặt nội dung, phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà vẫn phải đảm bảo các yếu tố như:

 • Đúng hình thức: Điều này có nghĩa là hình thức ở mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà phải tương đồng với mẫu hợp đồng thuê nhà. Theo đó, nếu pháp luật yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng thuê chính, thì phụ lục cũng phải được công chứng, chứng thực tương tự.
 • Đúng nội dung: Các nội dung trong phụ lục phải được thương thảo dựa trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, tôn trọng và bình đẳng. Đồng thời các nội dung không được trái với đạo đức xã hội hoặc vi phạm vào điều cấm của luật, chẳng hạn:
 • Đối tượng được cho thuê là các sản phẩm không bị pháp luật cấm.
 • Các bên giao dịch tự nguyện tham gia và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Trường hợp người ký hợp đồng là người được đại diện uỷ quyền, cần đảm bảo đúng trách nhiệm, chức năng của người được ủy quyền, không vượt quá thẩm quyền hoặc phạm vi đại diện của mình.
phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà

Khi lập phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà, cần đảm bảo đúng và đủ nội dung để tránh những tranh chấp không mong muốn sau này

Các mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà mới nhất 2022

Hiện tại có 2 mẫu văn bản phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà mới nhất bạn có thể lựa chọn, đó là:

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà số 1

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————————–

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số:_____________

– Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số:… ký ngày … tháng … năm ……

– Căn cứ vào thỏa thuận của các bên

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà được lập và ký vào ngày… giữa:

Bên Cho thuê (Bên A):

Tên Công ty:

Địa chỉ trụ sở:

GCNĐKKD số:                                                   Được cấp bởi:

Điện thoại:                                                          Fax:                                

Đại diện bởi:                                                       Chức vụ:

Bên Thuê (Bên B):

Tên Công ty:

Địa chỉ trụ sở:

GCNĐKKD số:                                                   Được cấp bởi:

Điện thoại:                                                          Fax:                    

Đại diện bởi:                                                       Chức vụ:

Chúng tôi đã đồng ý ký kết Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà, gọi tắt là Phụ Lục Hợp Đồng theo các điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung Phụ Lục Hợp Đồng

1.1. Hai bên thống nhất gia hạn thêm thời hạn thuê nhà từ ngày ……………..… đến hết ngày ……………..…. Sau thời hạn này, nếu Bên B muốn gia hạn tiếp hợp đồng phải thông báo cho Bên A ít nhất là 30 ngày trước thời điểm hợp đồng chấm dứt.

Nếu Bên A đồng ý, các bên sẽ tiếp tục gia hạn bằng phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà hoặc ký lại một hợp đồng cho thuê khác theo thỏa thuận.

1.2. Giá cho thuê từ ngày ……………..… đến ……………..… là ……………..……….. đồng/tháng.

Bằng chữ:……………..… 

1.3. Giá thuê đã bao gồm tất cả các phí thuế có liên quan, trừ các chi phí như tiền điện, nước, internet, cáp mạng, tiền dịch vụ vệ sinh… do Bên B sử dụng. Các chi phí này Bên B chủ động điều chỉnh thanh toán với bên thứ ba.

Điều 2. Điều khoản chung

2.1. Phụ lục Hợp đồng sẽ có hiệu lực kể ngày ký, được đính kèm chung với Hợp đồng chính.

2.2. Tất cả các điều khoản khác nằm trong Hợp đồng chính và các Phụ lục Hợp đồng trước đây nếu không được đề cập đến trong Phụ lục Hợp đồng này, vẫn có hiệu lực.

2.3. Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê nhà số 1 tham khảo

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà số 2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————————–

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số: ……

Căn cứ theo hợp đồng thuê nhà số ….. , đã ký ngày ….. / ….. / ……….;

Căn cứ theo phụ lục hợp đồng số ….. , đã ký ngày ….. / ….. / ……….;

Căn cứ vào thỏa thuận hai bên. Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ……… tại ………………………………………………………..

Chúng tôi ký tên gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Họ và tên: …………………………………. 

Ngày tháng năm sinh: ….. / ….. / ………

CMND số: …………………………………

Cấp ngày: ….. / ..… / ………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….….………………………….  

Căn cứ theo Giấy CNQSH nhà ở và quyền sử dụng đất: Số ………………… do ………………… cấp ngày ….. / ..… / ………

BÊN THUÊ (Bên B):

Họ và tên:…………………………………. 

Ngày tháng năm sinh: ….. / ….. / ………

CMND số: …………………………………

Cấp ngày: ….. / ..… / ………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….….………………………….  

Sau khi thỏa thuận, chúng tôi thống nhất ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Nội dung Phụ Lục Hợp Đồng

 1. Thời hạn thuê tính từ ngày ….. / ….. / ……… đến hết ngày ….. / ….. / ………. Sau thời hạn này, nếu Bên B muốn thuê tiếp, phải thông báo cho Bên A trễ nhất là ………….. ngày trước khi chấm dứt hợp đồng thuê. Các bên có thể tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng này hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới.
 2. Giá cho thuê là …………………………………………………………………. trong thời gian từ ngày ….. / ….. / ……… đến ….. / ….. / ……… 

Điều 2. Các điều khoản thi hành

Phụ lục hợp đồng này phải đi kèm với Hợp đồng thuê nhà số ….. , đã ký ngày ….. / ….. / ………

Phụ lục hợp đồng này sẽ được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Giá trị pháp lý của các bản hợp đồng là như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê nhà số 2 tham khảo

Trên đây là bài viết tư vấn, tổng hợp các mẫu đơn phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2021, có những mẫu bạn nên tham khảo và cân nhắc sử dụng cho nhu cầu gia hạn hợp đồng của mình nhé.

 

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký để nhận ngay

Bảng giá & chính sách chiết khấu

GREEN DIAMOND 93 LÁNG HẠ